ERASMUS+

Naslov projekta: Aktivni in zdravi učenci (Active and healthy students)

S pričetkom meseca septembra je naša osnovna šola uradno pričela z izvajanjem projekta v okviru akcije KA122-SCH, ki je namenjena mobilnosti osebja in učencev v splošnem izobraževanju za neakreditirane institucije. Projekt sofinancira program Evropske Unije Erasmus+.

Osnovni namen projekta je dvigniti kvaliteto pouka z vnašanjem gibanja in reduciranjem sedenja med poukom. Z novimi pristopi želimo vnašati aktivne oblike učenja in poučevanja, vzpodbujati motivacijo do dela in poskrbeti za bolj dinamičen, zanimiv, kvaliteten pouk, ki je naravnan k ohranjanju zdravja naših otrok. Cilji projekta so:

  1. Izboljšanje kvalitete pouka z vnašanjem gibalne aktivnosti
  2. Krepitev pedagoških kompetenc
  3. Ohranjanje psihofizičnega zdravja učencev
  4. Dvig digitalnih in jezikovnih kompetenc učencev ter usposabljanje multiplikatorjev zdravja

Učenci se bodo urili v prečnih veščinah kot so sodelovanje, komunikacija, predstavitev, samoevalvacija, krepili bodo jezikovno kompetenco in digitalno kompetenco. Sodelovanje v projektu bo učencem s pridobitvijo izkušenj, veščin, kompetenc in medkulturnega razumevanja vplivalo na oblikovanje pozitivne samopodobe in na samopotrditev. V tem šolskem letu bo skupina učencev (8) sodelovala z vrstniki iz grške šole (skupinska mobilnost učencev). V naslednjem šolskem letu pa je predvidena mobilnost na Poljsko (7 učencev).

Učitelji se bomo udeležili sledenja na delovnem mestu v tujini. Tako bomo v strokovno izpopolnjevanje vključili še evropsko dimenzijo, pridobili nova znanja in spoznanja ter krepili splošne in strokovne kompetence.

Pri zasnovi projekta smo si zadali naloge in cilje, ki se prepletajo z dejavnostmi in prednostnimi nalogami zavoda, zato smo prepričani, da bo projekt prinesel številne pozitivne učinke na učence, zaposlene in učni proces.

dr. Nataša Rizman Herga, koordinatorica


Job shadowing, Bethune, Francija, februar 2024

Gibanje in telesna vadba imata pomembno vlogo pri učenju in poučevanju. Z zavedanjem, da telesna aktivnost pozitivno vpliva na motivacijo, zdravje in učenje naših otrok, v okviru projekta Erasmus+ uspešno udejanjamo eno izmed prednostnih nalog naše šole v tem šolskem letu.

Prvo senčenje na delovnem mestu je potekalo v času od 19. do 23. februarja 2024 v Franciji. Udeležile so se ga 3 učiteljice razredne in predmetne stopnje ter pomočnica ravnatelja. Prijazno so nas sprejeli na šoli  Collège PAUL VERLAINE v Bethunu. Koordinator Ugo nam je pripravil celosten urnik, s katerim smo udeleženci

  • spoznali izobraževalni sistem v Franciji,
  • primerjali slovenski in francoski izobraževalni sistem,
  • spoznali organizacijo dela konkretne šole,
  • spoznavali različne metode in oblike učenja in poučevanja.

Udeleženci smo spremljali pouk enake starostne skupine učencev kot so naši učenci na predmetni stopnji (11 do 15 let). Pouk smo spremljali pri različnih predmetih. Po vsaki uri je sledila analiza in razgovor. Udeleženci smo svoje senčenje usmerili v spremljanje ohranjanja psihofizičnega zdravja učencev. Opazovali smo in spoznavali različne didaktične pristope, ki vzpodbujajo učenje s fizično aktivnostjo.

Spoznali smo, da obstaja veliko vzporednic med učenjem in poučevanjem v slovenski in francoski šoli. V spominu so nam ostale razlike in posebnosti, ki bi jih v našem okolju težje realizirali. V skladu s cilji projekta in ohranjanjem zdravja naših učencev, ki na predmetni stopnji poučevanja veliko šolskega dela opravljajo sede, smo prenesli prakse francoskega sistema in učiteljev v naše okolje. Tudi rekreativni odmori na prostem so potrditev, da smo dobro zastavili naše cilje in prednostne naloge v tem šolskem letu.