Program projekta Shema šolskega sadja za šolsko leto 2023/2024

Na naši šoli izvajamo ukrep Šolska shema. Nosilci ukrepa so: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Kmetijsko gospodarsko zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije. Izvajalec ukrepa je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Evropska unija državam članicam namenja finančna sredstva za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem v osnovnih šolah.

Namen ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave, ki ima zaradi svoje hranilne vrednosti  in zaščitnih snovi velik pomen za zdravje. Prednost tega sadja je v tem, da je pridelano v lokalnem okolju in da ni dolgih transportnih poti ter skladiščenja, pri čemer bi se zmanjšali biološka in hranilna vrednost ter kakovost živil.

Učenci tako dvakrat tedensko uživajo sadje oz. zelenjavo, ki se deli ločeno od šolske malice in kosila v za to urejenih sadnih kotičkih po učilnicah. Vzporedno s tem na šoli potekajo spremljevalne izobraževalne in promocijske aktivnosti (naravoslovni dnevi, projekti, razredne ure, vsebine pri pouku, roditeljski sestanki, vsebine RaP-a …). Učenci tudi dvakrat letno izpolnijo anketo za NIJZ, ki je namenjena nadzoru učinkovitosti izvajanja Sheme šolskega sadja za poročanje Evropski komisiji.

Koordinatorica: Metka Lešničar