Program projekta Učinkovito učenje

Učinkovito učenje je projekt, ki bo na naši šoli potekal skozi celo šolsko leto. Namen projekta je razvijati kompetenco učenje učenja. Le ta je sposobnost za učenje potrebna za organiziranje in usmerjanje lastnega učenja. Gre za učinkovito upravljanje s časom in informacijami pri učenju, tako individualno kot skupinsko, zavedanje lastnih potreb in procesa učenja, sposobnost prepoznavanja danih priložnosti in premagovanja ovir za bolj uspešno učenje, sposobnost pridobivanja, procesiranja in asimilacije novega znanja in spretnosti, sposobnost iskanja in uporabe pomoči. Pri tem kompetenca spodbuja učenca k uporabi znanja in spretnosti v različnih kontekstih: doma, v šoli in pri drugih izvenšolskih dejavnostih, pri čemer imata ključno vlogo motivacija in zaupanje posameznika.

Cilji projekta:

  • razvijanje kompetence učenje učenja,
  • razvijanje notranje motivacije in čustveno-motivacijske strategije (spoznavanje sebe kot učenca, vzbujanje in ohranjanje motivacije za učenje, obvladovanje negativnih čustev, razvijanje sposobnosti nadziranja in uravnavanja koncentracije med učenjem, sprejemanje odgovornosti za učenje),
  • razvijanje kognitivnih in učnih strategij (miselne strategije: procesiranje, razumevanje, povezovanje, strukturiranje, analiziranje, sintetiziranje informacij, konkretiziranje, uporaba, kritično presojanje, selekcioniranje in ustvarjalno mišljenje),
  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja svojega stila spoznavanja in učnega stila ter prilagajanje glede na cilje učenja v različnih položajih.

Za uresničevanje ciljev bomo izvajali različne aktivnosti na večih področjih. Nosilka dejavnosti je Urška Stanko, ki sodeluje v timu z Mojco Bauman Kralj in Sanjo Miškovič (šolska svetovalna služba).

Preglednica aktivnosti: Umetnost učenja

 

Nosilka projekta: Urška Stanko, prof.